Zgłoszenie solisty na XIV Festiwal Klarnetowy

    Prosimy o wpisanie danych uczestnika.

    Wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w XIV Festiwalu Klarnetowym na warunkach określonych w Regulaminie Festiwalu, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim – organizatorów XIV Festiwalu Klarnetowego (zwanego Festiwalem) moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy szkoły, klasy i grupy, do której uczęszcza(m) poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Festiwalu oraz jego uczestnikach, w materiałach informacyjnych i reklamowych, w mediach tradycyjnych, na stronach internetowych Organizatorów Festiwalu, szkoły do której uczęszcza(m) oraz profilu Organizatorów Festiwalu w mediach społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Festiwalu oraz promowania jego uczestników

    Zezwalam na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Festiwalu mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz moich / mojego dziecka artystycznych wykonań w ramach Festiwalu w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonanych podczas Festiwalu i w trakcie wręczania nagród, w tym na rozpowszechnianie w materiałach informacyjnych i reklamowych, na stronach internetowych Organizatorów Festiwalu, szkoły do której uczęszcza(m) oraz profilu Organizatorów Festiwalu w mediach społecznościowych (Facebook), a także w prasie, radiu i telewizji, w celu upowszechniania informacji na temat Festiwalu oraz promowania jego uczestników

    Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.