Wniosek o przyjęcie kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2021/2022

  Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w roku szkolnym 2021/2022.

  Deklaruję chęć nauki dziecka na .

  W przypadku braku miejsc na wyżej wskazany instrument wyrażam zgodę na naukę gry na .

  Czy kandydat wcześniej uczył się gry na instrumencie?

  Jeśli tak, to na jakim?

  Czy kandydat posiada instrument?

  Jeśli tak, to jaki?

  Imiona

  Nazwisko

  PESEL

  W przypadku braku numeru PESEL dokument potwierdzający tożsamość kandydata:
  Rodzaj dokumentu

  Seria i numer

  Data urodzenia

  Imię i nazwisko ojca

  Imię i nazwisko matki

  Ulica

  Numer

  Kod pocztowy

  Miejscowość

  Powiat

  Gmina

  Województwo

  Adres zamieszkania prawnego opiekuna w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania kandydata.

  Adres e-mail ojca (prawnego opiekuna)

  Adres e-mail matki (prawnego opiekuna)

  Telefon ojca (prawnego opiekuna)

  Telefon matki (prawnego opiekuna)

  Adres e-mail osoby składającej wniosek (na adres ten zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji kandydata)

  Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

  http://www.muzycznapiotrkow.pl/wp-content/uploads/2021/02/rodo-rekrutacja.pdf

  Proszę zaznaczyć, aby zaakceptować powyższy dokument.