Dodatkowa rekrutacja

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej ogłasza dodatkową rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy I szkoły muzycznej I st. cykl sześcioletni i czteroletni na poszczególne instrumenty:

– akordeon
– perkusja
– wiolonczela
– klarnet

Do 28 września 2020, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (opublikowano: Dz. U. z 2019 r. poz. 686) oraz na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) sekretariat przyjmuje niżej wymienione dokumenty, które zamieszczone są w zakładce rekrutacja na stronie www.muzycznapiotrkow.pl

  1. Wniosek / Kwestionariusz – wypełniony i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów.

  2. Podpisane załączniki z oświadczeniami.

  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art.142 pkt. 2 Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59).

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@muzycznapiotrkow.pl , w temacie wpisując REKRUTACJA 2020/2021.

Termin badania przydatności : 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej szkoły.